ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson a New Duett Biztonságtechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: ,,Adatkezelő”) által a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységekről. Az aktuális Tájékoztató folyamatosan elérhető és visszakereshető a http://www.duett.hu/altalanos-adatvedelmi-tajekoztato/ weboldalon, valamint papíralapon az Adatkezelő székhelyén. Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át! A Tájékoztatóban foglaltak elsősorban az alábbi hazai és uniós jogszabályok ide vonatkozó rendelkezésein alapszanak:

• az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”);

• az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”);

• az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: „Eht.”);

• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”);

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli tv.”);

• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”).

1. Az Adatkezelő

Név: New Duett Kft.

Székhely / Tevékenységi központ: 1037 Budapest, Bojtár u. 44.

Cégjegyzékszám: 01-09-369115 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószáma: 12036684-2-41

Telefonszám: +36 20 9280 484, +36 1 436 0000 (hétfőtől-péntekig 08:00-16:00)

Elektronikus elérhetőség: info@duett.hu / shopping@duett.hu

2. Irányelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során az alábbi irányelvek szem előtt tartásával kíván eljárni:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. („célhoz kötöttség”)

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. („pontosság”)

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. („korlátozott tárolhatóság”)

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

3. Definíciók

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

érintett felügyeleti hatóság”: az a független közhatalmi szerv, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;

EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.

4. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

• az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

• az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

• az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

• az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

• az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Felhívjuk az adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott adatok helyességéért és megfelelőségéért kizárólag az adatközlő felelős.

5. Adatkezelések

5.1. A www.duett.hu weboldalon folytatott adatkezelések

Jelen táblázat összefoglalóan tartalmazza a www.duett.hu weboldalon folytatott adatkezelések részleteit:

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatok forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama
„Kérdezzen tőlünk” név, email cím Érintett Tájékoztatás  

Érintett hozzájárulása

 

max. 30 nap
„Kütyüdoki” név, email cím Érintett Tanácsadás  

Érintett hozzájárulása

 

max. 30 nap
 

„DEFA motor előmelegítő ajánlat”

név, email cím, telefonszám, motorkód Érintett Árajánlat nyújtása Érintett hozzájárulása max. 30 nap
„Tempomat” név, email cím, telefonszám, Érintett Árajánlat nyújtása Érintett hozzájárulása max. 30 nap
„Dolgozz velünk”

 

(Álláspályázat)

Önként megadott személyes adatok Érintett Munkavállaló kiválasztása Érintett hozzájárulása Pályázati eljárás befejezéséig

 

 

5.1.1. „Kérdezzen tőlünk”

Személyre szabott információért a weboldal e célra létesített felületén keresztül az Adatkezelőhöz fordulhat személyes adatainak megadásával. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által a tájékoztatásra rendszeresített felületen megosztott üzenet tartalmáért, az abban megosztott esetleges további személyes adatokért az Adatkezelőt felelősség nem terheli, így kérjük, csak olyan információkat osszon meg, amelyek Adatkezelő általi megismerését kifejezetten kívánja. A szükséges személyes adatokat – név, email cím – az Adatkezelő a rögzítéstől számított legfeljebb 30 napig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

5.1.2. „Kütyüdoki”

Személyre szabott szakmai tanácsadásért a weboldal e célra létesített felületén keresztül az Adatkezelőhöz fordulhat személyes adatainak megadásával. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által a tanácsadásra rendszeresített felületen megosztott üzenet tartalmáért, az abban megosztott esetleges további személyes adatokért az Adatkezelőt felelősség nem terheli, így kérjük, csak olyan információkat osszon meg, amelyek Adatkezelő általi megismerését kifejezetten kívánja. A szükséges személyes adatokat – név, email cím – az Adatkezelő a rögzítéstől számított legfeljebb 30 napig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

5.1.3. DEFA motor előmelegítő ajánlat

Személyre szabott árajánlatért a honlap e célra létesített felületén keresztül az Adatkezelőhöz fordulhat személyes adatainak önkéntes megadásával. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által az ajánlatkérésre rendszeresített felületen megosztott üzenet tartalmáért, az abban megosztott esetleges személyes adatokért az Adatkezelőt felelősség nem terheli, így kérjük, csak olyan információkat osszon meg, amelyek Adatkezelő általi megismerését kifejezetten kívánja. A személyes adatokat – név, email cím, telefonszám, tulajdonában lévő gépjármű motorkódja – az Adatkezelő a rögzítéstől számított legfeljebb 30 napig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

5.1.4. Tempomat

Személyre szabott árajánlatért a honlap e célra létesített felületén keresztül az Adatkezelőhöz fordulhat személyes adatainak önkéntes megadásával. Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy az Ön által az ajánlatkérésre rendszeresített felületen megosztott üzenet tartalmáért, az abban megosztott esetleges személyes adatokért az Adatkezelőt felelősség nem terheli, így kérjük, csak olyan információkat osszon meg, amelyek Adatkezelő általi megismerését kifejezetten kívánja. A személyes adatokat – név, email cím, telefonszám – az Adatkezelő a rögzítéstől számított legfeljebb 30 napig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig tárolja.

5.1.5. „Dolgozz velünk” (Álláspályázat)

Önéletrajza, álláspályázata cégünkhöz való megküldésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait az Adatkezelő toborzási, állásajánlat tételi, kapcsolattartási és azonosítási célból kezelje, tárolja, és megadott elérhetőségeire ilyen célból üzeneteket, értesítéseket küldjön. A toborzási eljárásban a pozícióra történő jelentkezés során Ön által megadott személyes adatokat, valamint az Önről általunk gyűjtött egyéb személyes adatokat a toborzási folyamat időtartama alatt kezeljük, és a toborzási folyamat lezárásával egyidejűleg valamennyi adatát töröljük. Amennyiben Önnel később munkaviszonyt létesítünk, akkor ezen adatok kezelésére a munkavállalói adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatkezelési időtartam az irányadó, amelyről a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatjuk.

5.2. Webshop (www.shop.duett.hu)

Jelen táblázat összefoglalóan tartalmazza a www.shop.duett.hu weboldalon (Webshop) folytatott adatkezelések részleteit:

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatok forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama
Előzetes regisztráció

(opcionális)

név, fehasználónév vagy email cím, jelszó, lakcím (szállítási cím), telefonszám Érintett Vásárlási munkamenet egyszerűsítése Érintett hozzájárulása Utolsó aktivitásától számított 5 év
Megrendelések teljesítése, fizetése, kiszállítása név, lakcím (szállítási cím), telefonszám, email cím Érintett Megrendelések teljesítése Szerződés teljesítése Szerződés teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől 5 év
Számlázás név, (lak)cím Érintett Számviteli megfelelés Jogi kötelezettség teljesítése 8 év
Panaszkezelés név, lakcím, aláírás, egyedi azonosítószám Érintett Jogérvényesítés garantálása, minőségbiztosítás Jogi kötelezettség 5 év

 

5.2.1 Előzetes regisztráció (opcionális)

Személyes adatainak megadásával – a vásárlási folyamat egyszerűsítése érdekében – Önnek lehetősége van arra, hogy előzetesen felhasználói fiókot létesítsen az Adatkezelő Webshop rendszerében. A regisztrációtól kezdve az Adatkezelő az Ön alábbi személyes adatait kezeli: név, fehasználónév vagy email cím, jelszó, lakcím (szállítási cím), telefonszám. Az adatkezelés célja a webshopon történő vásárlás, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás dokumentálása, vásárlói kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a regisztráció végrehajtásával megad. Az adatkezelés időtartama az Ön utolsó aktivitásától számított 5 év vagy hozzájárulásának visszavonása.

5.2.2. Megrendelések teljesítése, fizetése, kiszállítása

Amennyiben Ön a Webshopon keresztül – adott esetben előzetes regisztráció nélkül – vásárol, úgy az Adatkezelő a megrendelés teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása érdekében az alábbi személyes adatait kéri be: név, lakcím (szállítási cím), telefonszám, email cím. Amennyiben Ön már előzetesen regisztrált felhasználónk, felhasználói fiókjába történő belépéssel – további személyes adatok megadása nélkül – elindíthatja a vásárlási folyamatot. Ezen személyes adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől, megszűnésétől / megszüntetésétől számított 5 évig tárolja.

Online bankkártyás fizetés esetén a weboldal az Ön kártya-, és banki adataihoz nem fér hozzá, hanem a rendszer átirányítja Önt az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u.16.) online fizetési oldalára, amelyről itt olvashat bővebb tájékoztatást: https://shop.duett.hu/otp-vasarloi-tajekoztato-altalanos-kartyas-fizetesrol/.

A megrendelt áru kiszállítása érdekében az Ön nevét és szállítási címét az Adatkezelő a Magyar Posta Zrt., mint adatfeldolgozó részére továbbítja. A társaság adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato.

5.2.3. Számlázás

A számviteli dokumentumokat, így az abban foglalt személyes adatokat (név, (lak)cím) is az Adatkezelő a számára előírt számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében 8 évig megőrzi a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdésével összhangban. Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az adatkezelés jogszerűségét.

5.2.4. Panaszkezelés

Az Fgytv. értelmében az Adatkezelő által rögzített panaszokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza fogyasztó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a fogyasztó panaszának részletes leírását, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzékét, a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírását, a jegyzőkönyv felvételének helyét, idejét, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószámát. Az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

5.3. Egyéb adatkezelések

Jelen táblázat összefoglalóan tartalmazza az Adatkezelő által – tevékenységével összefüggésben – folytatott egyéb adatkezelések részleteit:

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatok forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adattárolás időtartama
Előjegyzés név, telefonszám Érintett Időpont egyeztetés, kapcsolattartás Érintett hozzájárulása Megbízás teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított 8 év

 

vagy

 

az időpont lemondásáig

Szervizelés  

név, telefonszám, email cím

 

Érintett Megbízás teljesítése, kapcsolattartás Szerződés teljesítése Megbízás teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított 8 év
Számlázás név, (lak)cím Érintett Számviteli megfelelés Jogi kötelezettség teljesítése 8 év

5.3.1. Előjegyzés

Az Adatkezelő az előjegyzésekről, azaz az előre egyeztetett szerviz időpontokról papír alapon nyilvántartást vezet, mely tartalmazza a természetes személy ügyfél nevét és telefonszámát. Az érintett hozzájárulása alapján kezelt adatokat az Adatkezelő a megbízás teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított 8 évig megőrzi, vagy az előre egyeztetett időpont lemondása esetén azonnal törli.

5.3.2. Szervizelés

Természetes személy ügyfél, mint megbízó személyes adatait (név, telefonszám, email cím) az Adatkezelő a szerződés teljesítése érdekében rendszeresített papír alapú formanyomtatványon, munkalapon kezeli, valamint az így felvett adatokat a számviteli előírásokkal is összhangban a megbízás teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított 8 évig megőrzi.

5.3.3. Számlázás

Az Adatkezelő által, tevékenységével összefüggésben kiállított számlákat a számviteli előírások szerint legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Az Adatkezelő e tekintetben kizárólag a jogszabályban előírt személyes adatokat – név, (lak)cím – kezeli, melynek célja a jogi előírásoknak való megfelelés biztosítása. Az érintett személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja az adatkezelés jogszerűségét.

5.4 A honlappal kapcsolatos automatikus adatgyűjtés (Cookie szabályzat)

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő cookie-kat használhat. Az adatkezelés az Adatkezelő üzleti jogos érdeke, mert ezáltal tudja honlapját továbbfejleszteni, biztonságosabbá tenni. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, melyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a számítógép böngészőjében. A cookie-kat széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából. A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődik. A tárolás a felhasználó számítógépén történik.

Amennyiben cookie-kat le kívánja tiltani, azaz azokat blokkolni kívánja, ezt a böngészőjének beállításával teheti meg. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a cookie-k blokkolásra kerülnek, a honlap számos funkciója, vagy akár az egész portál nem lesz elérhető vagy használható mindaddig, amíg a cookie-k használatát nem engedélyezi újra, azaz a blokkolást nem oldja fel.

Részletesebb információkért látogasson el az Adatkezelő cookie szabályzatát tartalmazó weboldalra: https://shop.duett.hu/cookie-szabalyzat/.

5.5 A közösségi média beépülő moduljai

A weboldalak népszerű közösségi hálózatok (pl. Facebook, Youtube, Google+) beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatják. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a szolgáltatók nyújtják. A beépülő modul továbbítja a szolgáltatók felé, hogy Ön mely weboldalakat nyitotta meg. Ha honlapunk böngészése közben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a szolgáltatók össze tudják vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a szolgáltatóknak továbbítja megőrzésre.

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a szolgáltatók összekapcsolják weboldalaink felkeresését felhasználói fiókjával, weboldalaink megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókokból. Az Adatkezelő a weboldalról elérhető, külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés jogszabályt sért, a linket haladéktalanul eltávolítja a weboldaláról.

6. Adattovábbítás- és feldolgozás

Az érintettek által megadott személyes adatokhoz közvetlenül kizárólag az Adatkezelő munkavállalói férhetnek hozzá. Az Adatkezelő elsősorban olyan címzettek részére továbbítja az érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat (pl. EU–USA adatvédelmi pajzs) nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel. Az adatok továbbítása jogszerű továbbá akkor is, amennyiben az adattovábbítás az érintett és az adatkezelő közötti szerződés teljesítéséhez, vagy az érintett kérésére hozott, szerződést megelőző intézkedések végrehajtásához szükséges.

A szerződött adatfeldolgozó az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzi, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni, megőrizni és titokban tartani. Az adatfeldolgozó az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe.

Adatai kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe. Az alábbi szerződött adatfeldolgozók végzik, végezhetik adatai feldolgozását:

 

 

Adatfeldolgozó

 

Adatfeldolgozó székhelye Feladat
Magyar Szerver Kft.  

1146 Budapest, Thököly út 59. B. ép. 2. em. 4.

 

tárhely szolgáltatás,

webáruház üzemeltetése

 

Magyar Posta Zrt.

 

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6. kiszállítás
 

SOL-ADÓ Könyvelési és Adószakértő Bt.

 

2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77. I. em. 7. könyvelés
 

PROVIMAX Kft.

 

2144 Kerepes, Hold u.12. ügyviteli szoftver

7. Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az adatokat kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Adatkezelő az Ön személyes adatait jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolja. Az Adatkezelő az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, Antivirus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi. Az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

Az Adatkezelő a papír alapon kezelt és személyes adatokat is tartalmazó iratokat jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott helyiségben tárolja. A személyes adatot tartalmazó, manuálisan kezelt iratok az Adatkezelőre vonatkozó megőrzési kötelezettség teljesítése érdekében irattárba kerülnek, mely helyiség szintén jól zárható, tűz- és vagyonvédelemmel ellátott terület.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek keretében automatizált döntéshozatalra, valamint profilalkotásra nem kerül sor.

8. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőhöz címzett, szóban vagy írásban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató 2. pontja tartalmazza.

8.1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

8.2. Személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

8.6. Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.7. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében bejelentéssel lehet élni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amely alapján adatvédelmi hatósági eljárás indul, indulhat. Ha az adatvédelmi hatósági eljárást bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +06 1 391 1400

Fax: +06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

8.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének – az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő – nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

9. Záró rendelkezések

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztató tartalmát bármikor belátása szerint módosítsa. A Tájékoztató módosításai a honlapon való közzététellel lépnek hatályba, erre tekintettel ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon az eszközölt módosítások tartalma felöl.

Budapest, 2018. május 25.